Yardley Harvest Day

Gallery

Yardley Harvest Day 2015-2017

IMG_0288
Photo by Marketa Kruse
IMG_0287

Photo by Marketa Kruse

IMG_0284

Photo by Marketa Kruse

IMG_0283

Photo by Marketa Kruse

IMG_0282

Photo by Marketa Kruse

IMG_0281

Photo by Marketa Kruse

IMG_0280

Photo by Marketa Kruse

Photo by Marketa Kruse

IMG_0278

Photo by Marketa Kruse

IMG_0277

Photo by Marketa Kruse

IMG_0276

Photo by Marketa Kruse

IMG_0275

Photo by Marketa Kruse

IMG_0274

Photo by Marketa Kruse

IMG_0273

Photo by Marketa Kruse

IMG_0272

Photo by Marketa Kruse

IMG_0268

Photo by Marketa Kruse

IMG_0267

Photo by Marketa Kruse

IMG_0265

Photo by Marketa Kruse

IMG_0263

Photo by Marketa Kruse

20190921_110528_1569078350273

Photo by Marketa Kruse

IMG_0321

Photo by Marketa Kruse

IMG_0320

Photo by Marketa Kruse

IMG_0319

Photo by Marketa Kruse

IMG_0318

Photo by Marketa Kruse

IMG_0317

Photo by Marketa Kruse

IMG_0315

Photo by Marketa Kruse

IMG_0312

Photo by Marketa Kruse

IMG_0311

Photo by Marketa Kruse

IMG_0310

Photo by Marketa Kruse

IMG_0309

Photo by Marketa Kruse

IMG_0308

Photo by Marketa Kruse

IMG_0307

Photo by Marketa Kruse

IMG_0306

Photo by Marketa Kruse

IMG_0305

Photo by Marketa Kruse

IMG_0304

Photo by Marketa Kruse

IMG_0303

Photo by Marketa Kruse

IMG_0300

Photo by Marketa Kruse

IMG_0299

Photo by Marketa Kruse

IMG_0298

Photo by Marketa Kruse

IMG_0297

Photo by Marketa Kruse

IMG_0296

Photo by Marketa Kruse

IMG_0295

Photo by Marketa Kruse

IMG_0294

Photo by Marketa Kruse

IMG_0292

Photo by Marketa Kruse

IMG_0290

Photo by Marketa Kruse

IMG_0289

Photo by Marketa Kruse

IMG_0337

Photo by Marketa Kruse

IMG_0336

Photo by Marketa Kruse

IMG_0335

Photo by Marketa Kruse

IMG_0334

Photo by Marketa Kruse

IMG_0333

Photo by Marketa Kruse

IMG_0332

Photo by Marketa Kruse

IMG_0331

Photo by Marketa Kruse

IMG_0330

Photo by Marketa Kruse

IMG_0329

Photo by Marketa Kruse

IMG_0328

Photo by Marketa Kruse

IMG_0326

Photo by Marketa Kruse

IMG_0325

Photo by Marketa Kruse

IMG_0324

Photo by Marketa Kruse

IMG_0323

Photo by Marketa Kruse

IMG_0322

Photo by Marketa Kruse

176_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

175_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

174_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

173_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

171_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

170_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

169_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

168_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

167_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

166_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

165_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

164_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

163_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

162_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

161_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

IMG_0348

Photo by Marketa Kruse

IMG_0347

Photo by Marketa Kruse

IMG_0346

Photo by Marketa Kruse

IMG_0345

Photo by Marketa Kruse

IMG_0344

Photo by Marketa Kruse

IMG_0343

Photo by Marketa Kruse

IMG_0342

Photo by Marketa Kruse

IMG_0341

Photo by Marketa Kruse

IMG_0340

Photo by Marketa Kruse

IMG_0339

Photo by Marketa Kruse

IMG_0338

Photo by Marketa Kruse

15_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

14_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

13_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

12_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

11_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

10_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

9_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

8_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

7_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

6_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

5_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

4_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

3_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

2_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

1_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

192_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

191_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

187_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

186_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

185_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

184_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

183_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

182_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

181_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

180_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

179_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

178_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

177_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

45_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

44_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

43_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

42_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

41_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

40_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

39_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

38_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

37_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

36_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

35_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

34_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

33_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

32_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

30_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

29_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

28_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

27_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

26_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

25_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

24_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

23_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

22_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

21_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

20_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

19_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

18_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

17_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

16_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

74_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

73_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

72_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

71_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

70_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

69_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

68_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

67_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

66_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

65_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

64_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

63_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

62_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

61_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

60_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

59_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

58_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

57_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

56_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

56_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

55_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

54_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

53_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

52_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

51_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

50_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

49_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

48_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

47_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

46_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

99_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

98_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

97_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

96_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

95_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

94_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

93_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

92_RJU_20170916-2

Photo by Rick Urbanowski

92_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

91_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

90_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

89_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

88_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

86_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

85_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

84_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

83_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

82_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

81_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

80_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

79_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

78_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

77_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

76_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

75_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

124_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

123_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

122_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

121_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

120_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

119_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

118_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

117_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

116_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

115_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

114_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

113_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

112_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

111_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

110_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

109_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

108_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

107_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

106_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

104_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

103_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

102_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

101_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

100_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

146_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

145_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

144_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

143_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

142_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

141_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

139_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

138_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

135_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

134_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

133_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

132_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

131_RJU_20170916-2

Photo by Rick Urbanowski

131_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

130_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

129_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

128_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

127_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

126_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

125_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

160_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

159_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

158_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

157_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

156_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

155_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

154_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

153_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

152_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

151_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

150_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

149_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

148_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

147_RJU_20170916

Photo by Rick Urbanowski

Thank You To Our Official 2023 Business Sponsors!